Mar 06

Kalu Rinpoche | Chenrezig mantra

[Prayer to Chenrezig]

།ཇོ་བོ་སོན་གིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར།

JO WO KYÖN GYI MA GÖ KU DOK KAR
Lord, of white form unclothed by fault

།རོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབུ་ལ་བརྒྱན།

DZOG SANG GYE KYI Ü LA GYEN
Crowned by a perfect buddha

།ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གིས་འགོ་ལ་གཟིགས།

THUG DJEY CHEN GYI DRO LA ZIG
Regarding beings with eyes of compassion

།སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

CHENREZIG LA CHAG TSAL LO
To you, All Seeing One, I pay homage.

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

OM MANI PADME HUNG
Oṃ maṇi padme hūṃ

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ།

[Dedication of Merit]

།དགྗེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག

GE WA DI YI NYUR DU DAG
By this merit, may I swiftly

།ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།

TUK JAY CHEN PO DRUP GYUR NE
Accomplish the Great compassionate

།འགོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ།

DRO WA CHIK KYANG MA LÜ PA
And may beings without a single exception

།དྗེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག

DE YI SA LA GÖ PAR SHOG
Be established in that state.