Feb 16

Kalu Rinpoche | Mahakala Prayer to the Lineage

[GURU YOGA]

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ།

PALDEN TSAWAI LAMA RINPOCHE/
Glorious and precious guru

།བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་གདན་བཞུགས་ལ།

DAKGI CHIWOR PEDAI DEN ZHUK LA/
who sits on a lotus-moon seat on the crown of my head,

།བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ།

KADRIN CHHENPOI GONE JE ZUNG TE/
through your great kindness, having taken me as a disciple,

།སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ།

KU SUNG THUK KYI NGÖDRUB TSÖL DU SÖL/ /
grant me the accomplishments of the body, speech and mind {of the Buddhas}.

[PRAYER TO THE LINEAGE]

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཀུན་ཁྱབ་རིག་པའི་གཤིས།

DÖNE NAMDAK KÜNKHYAB RIK PAI SHI/
The all-pervading nature of awareness, pure from the beginning,

།མཚན་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྦུབས་ལས་ཡོས་གྲོལ་བ།

TSHEN DZIN TRÜL PAI BUBLE YONG GRÖL WA/
completely liberated from the pit of illusion of clinging to characteristics,

།འགྱུར་མེད་བདེན་དོན་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ།

GYUR ME DEN DÖN NELUK NGÖN SUM DU/
I supplicate to the vajra holder,

།ཡོངས་གཟིགས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

YONG ZIK DOJE DZIN LA SÖL WA DEB/
the one who vividly and completely sees the unchangeable true meaning of the nature of mind.

ཞེས་གདེན་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུངས་པའོ།།

Thus spoke the great treasure finder himself (Chhokgyur Lingpa).

དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང༌།

DÜ SUM GYAL KÜN DÜ ZUK PEMA JYUNG/
All the Victorious Ones of the three times gather in one form, Padmasambhava;

།ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཉིན་བྱེད་དབང༌།

YESHE NAM PAR RÖLPA NYIN JYE WANG/
The playful aspect of wisdom, Nyinje Wang;

།རྩ་བའི་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌།

TSA WAI LAMA PALDEN DOJE CHHANG/
The root guru glorious Vajradhara;

།གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་མཆོག་དངོས་སྩོལ།

SÖLWA DEBSO JYIN LAB CHHOK NGÖ TSÖL/
I supplicate you to bless and bestow on us excellent siddhi.

དེ་ནི་སྐྱབས་མགོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ནི།

This is the own word of the Lord of Refuge (Situ Pema Nyinje Wangpo, IX Tai Situpa [1774-1853]) and has great blessing.

འཇམ་དཔལ་བྱིན་རླབས་བི་མའི་རྣམ་པར་འཔྲུལ།

JAMPAL JYINLAB BIMAI NAM PAR TRÜL/
Blessed by Manjushri and an emanation of (the Mahasiddha) Bima,

།རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ།

GYALSE LHAJEI YANGSI CHU SUM PA/
13th reincarnation of the lord and son of the Victorious Ones,

།བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌།

KABAB DÜDEN PEMA DO NGAK LING/
Pema Do Ngak Ling, the one who possesses the seven descended mandates,

།འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།

JAMYÄNG KHYEN TSEI WANGPOR SÖL WA DEB/
I supplicate to you, JamYäng Khyentse Wangpo.

གུ་ནས་གསོལ་བ་བདབ་པའི།།

The supplication of Guna {Requested by Jamyön Kong Trül; written by the former Jamyäng Khyentse Wangpo}.

བཀའ་གཏེར་ལུང་ཟིན་བཻ་རོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ།

KATER LUNG ZIN BEROI NAM PAR TRÜL/
Emanation of Vairotsana, prophesied in kama and terma,

མཛོད་ཆེན་རྣམ་ལྔའི་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་འབྱེད།

DZÖ CHHEN NAM NGAI SHING TAI LAM SÖL GYE/
Setting forth the way of the five great treasuries,

རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར།

RIME TAN DZIN YÖNTEN GYATSHOI TER/
Holder of the Rimé teachings and treasury of qualities as vast as the ocean,

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

LODRÖ THAYE ZHABLA SÖL WA DEB/
Lodrö Tayé, at your feet I pray!

This is the word of the Lord himself {Jangön Kongtrül Lodrö Taye}.

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌།

KYEWA KÜNTU YANGDAK LAMA DANG/
In all of my lives may I never be separate from the authentic Lama,

།འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌།

DRELME CHHÖ KYI PAL LA LONG CHÖ CHHING/
and so enjoy the magnificent richness of the Dharma.

།ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་གས་ནས།

SADANG LAM GYI YONTEN RAB DZOK NE/
May I fully perfect the qualities of the paths and grounds,

།རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག།

DOJE CHHANG GI GOPHANG NYUR THOB SHOK/ /
and quickly attain the state of Vajradhara.

[REFUGE AND BODHICITTA]

།སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།

།བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།

།བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།

།འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག

 

Kyabje Kalu Rinpoche
Paldenshangpa La Boulaye – 2017