Aug 03

Kalu Rinpoche | Niguma’s “Amulet Mahamudra” (Afternoon session) | Previous Kalu Rinpoche Mahamudra teaching 5

དེང་སང་སེམས་ངོ་ཧ་ལམ་ཙམ་ཤེས་ནས་སྐོར་རེ་སྐོར་གཉིས་དྲན་ཙམ་རིག་ཙམ་རེས་གོ་ཆོད་ཤག་གིས་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་ཁ་གཏོན་བཟླས་བརྗོད་ལྷ་སྒོམ་སྔགས་བཟླས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་སོགས་ཅི་ཡང་མི་དགོས་པར་ལོག་ལྟ་དང་འཛིན་ཆགས་སྔར་ལས་ཀྱང་དགུ་འགྱུར་ཆེ་བ་ཞིག་བྱས་ནས། དེས་གོ་ཆོད་ཤག་སྙམས་པ་མང་པོ་འདུག་པས་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་དུ་འཁྱམ་དགོས་ན་མ་གཏོགས་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་རྟོག་རེས་མ་ཤོར་བར་དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གིས་རང་ལ་རྟག་དཔྱད་ཞིབ་དུ་བྱ་ཞིང་།

deng sang sem ngo ha lam tsam shé né kor ré kor nyi dren tsam rik tsam ré go chö shak gi kyam dro sem kyé mö gü nying jé kha tön dé jö lha gom ngak dé tsok sak drip jang sok chi yang mi gö par lok ta dang dzin chak ngar lé kyang gu gyur chewa zhik jé né dé go chö shak nyam pa mang po duk pé khorwa ta mé du khyam gö na ma tok dé ta bü go tok ré ma shorwar dü gyün du rang gi rang la tak ché zhip du ja zhing

[Nowadays practitioners, having almost recognized the mind, assume that just having mindfulness or awareness once in a while suffices, and they have no need of refuge, bodhicitta, devotion, compassion, liturgy, recitation, deity meditation, mantra, accumulation of merit, purification of obscurations, and so forth.
Thus they increase their wrong views and fixated attachment to a much greater degree than before, and those thoughts of sufficiency proliferate even more.
So unless you want to wander endlessly in samsara, do not go astray into that kind of thinking.
Constantly examine yourself.]

So the previous session we have discussed here that Previous Kalu Rinpoche is mentioning that nowadays, there are individuals who have recognized the nature of the mind several times and then they abandon the refuge, they abandon the compassion, they abandon the Deity practice, they abandon all sort of, you know, different kind of practice. And then he is saying that “If you want to go in an opposite direction, of course you can do whatever you want, but if you want to reach to the enlightened realization, or state of mind, these are the things definitely you must avoid.

དེས་གོ་ཆོད་ཤག་སྙམས་པ་མང་པོ་འདུག་པས་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་དུ་འཁྱམ་དགོས་ན་མ་གཏོགས་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་རྟོག་རེས་མ་ཤོར་བར་དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གིས་རང་ལ་རྟག་དཔྱད་ཞིབ་དུ་བྱ་ཞིང་།

dé go chö shak nyam pa mang po duk pé khorwa ta mé du khyam gö na ma tok dé ta bü go tok ré ma shorwar dü gyün du rang gi rang la tak ché zhip du ja zhing

[So unless you want to wander endlessly in samsara, do not go astray into that kind of thinking.
Constantly examine yourself.]

རང་གིས་རང་ལ་རྟག་དཔྱད་ཞིབ་དུ་བྱ་ཞིང་།

rang gi rang la tak ché zhip du ja zhing

means you must, not investigate, but you must analyze yourself time-to-time, time to time, time to time, as a practitioner. Not just thinking that “I’m doing good”, not just thinking that “I’m doing well”. You know? Time to time, analyzing as a practitioner. It is important.

ཉམས་ལེན་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཆོས་མིན་དུ་མི་འགྲོ་ཞིང་། ཅི་བྱས་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་མི་ཉམས་གོང་འཕལ་དུ་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཟབ་མོ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་དང་།
ཁ་གཏོན་བཟླས་བརྗོད་ཕྱག་བསྐོར་མཆོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་གཉིས་འཕྲལ་དུ་རྫོགས་གས་སྒྲིབ་གཉིས་མྱུར་དུ་བྱང་ཏེ་ཆོས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་མེད་ཀ་མེད་དང་།

nyam len ten pa ma top kyi bar du kyam dro sem kyé ngowa mön lam nam kyi chö chö min du mi dro zhing chi jé tar pé lam dundro gé tsa tam ché mi nyam gong pel dundro bé tap zap mo mé du mi rungwa dang
kha tön dé jö chak kor chö jin nam kyi tsok nyi trel du dzok gé drip nyi nyur du jang té chö ku chak gya chen po dé lak tu tok pé tap zap mo mé ka mé dang

[Until you attain stability in your practice, refuge, bodhicitta, dedication, and aspiration prayers will ensure that the dharma does not become anti-dharma.
This is the profound method to turn whatever you do to the spiritual path and make all the roots of virtue increase rather than diminish.
It is wrong to be without it.
Liturgical recitation, prostrations, circumambulation and offerings bring the accumulation of merit to speedy completion and quickly purify the obscurations.
These are profound methods to easily realize dharmakaya mahamudra.
You cannot do without them.]

So like in here, it’s saying that it’s very important to give importance of accumulation, positive accumulation. Such as doing a kora of the temple and stupas, and having a sense of mindfulness. And then also doing a practice and making an offering. There’s a lot of things, so just a lot of endless things.

I think the key principle is that whatever you offer to the Deity or the Protector or the Three Jewels, whatever the offering may be, just make sure it is clean and not some sort of a leftover. You know? Not like the, not the desirable thing and then you try to offer, you know, not like that. Whatever the object may be, even it’s a glass of water or a glass of milk or a glass of alcohol, whatever the portion or the material of object may be, making sure that your hand is washed, and make sure it is properly placed. Whether it is a statue, whether it is a Dharma, whether it’s any sort of, you know? So, having that sort of genuine respect is very important. Not to the Buddhas themselves but it’s more for yourself. You know? So that’s that.

And don’t try to practice the, based on the accumulation, you know? Like some people they say that “Oh I practice one hundred thousand of this, and one hundred thousand of that, and”. So don’t go in that direction. Just practice genuinely and that’s enough. If you want to prove it to others, why not. You know? But if the Dharma is about helping yourself and then you don’t need to show the numbers. So that’s that.

If you’re really, really lazy, then some numbers have to be set, as a goal to reach. You know? But that should not be seen as a way of practicing Dharma. You know? So yeah.

སྒྲིབ་གཉིས་མྱུར་དུ་བྱང་ཏེ་ཆོས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་མེད་ཀ་མེད་དང་།
སྣང་བ་ཀུན་ཀྱང་བདེན་མེད་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་ཤིང་།

drip nyi nyur du jang té chö ku chak gya chen po dé lak tu tok pé tap zap mo mé ka mé dang
nangwa kün kyang den mé gyu ma mi lam gyi rang zhin du shé shing

[quickly purify the obscurations.
These are profound methods to easily realize dharmakaya mahamudra.
You cannot do without them.

Moreover, knowing that all appearances are invalid, the nature of illusion and dream.]

And then ultimately, recognizing all the appearance of things as an illusion, as a dream. And the nature of everything as a dream, you know, as an illusion.

རང་བཞིན་དུ་ཤེས་ཤིང་།
རང་སྣང་ལུས་འདི་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོགས་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་སྐུ་ཞལ་ཕྱག་རྒྱན་ཆས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་་་
སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར།
གསལ་ལ་རྟོག་པ་མེད་པ།
བདེ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ།
རང་སེམས་སྟོང་པའི་རང་མདངས་སུ་ཤར་ཞིང་། དེ་ཡང་སེམས་དང་ལྷ་སྐུ་དབྱེར་མེད། གཤིས་མདངས་རྩལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན།
ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་གདོད་ནས། རང་གནས་སུ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བཞིན་
་སྣང་གྲགས་རྟོག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཤེས་པས།
ཐ་མལ་གྱི་བདེན་འཛིན་རྣམས་ཧྲུལ་གྱིས་འཇིགས།
རང་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་དྲུང་ནས་འབྱིན།
ཆགས་སྡང་དང་ཨ་འཐས་རྩད་ནས་ཞིག་པར་འགྱུར་ཞིང་།

rang zhin du shé shing
rang nang lü di yang dor jé pak mo sok yi dam lha yi ku zhel chak gyen ché yong su dzok pa
nang la rang zhin mé par
sel la tok pa mé pa
dé la zhen pa mé pa
rang sem tong pé rang dang su shar zhing dé yang sem dang lha ku yer mé shi dang tsel sum gyi rang zhin
yé shé chen pö ngowo chö long trül sum gyi nam pa dö né rang né su yin par shé pé nga gyel dang ma drel zhin
nang drak tok sum lha ngak yé shé kyi rang zhin shé pé
ta mel gyi den dzin nam hrül gyi jik
rang dzin gyi bak chak drung né jin
chak dang dang anté tsé né zhik par gyur zhing

[your own appearance in this body can be the form of the yidam deity, such as Vajravarahi, with face, hands, ornaments, and all aspects completely perfect: appearance without intrinsic nature, clarity without concept, bliss without attachment.
Arising as the innate radiance of the emptiness of your own mind, the mind and the deity’s body are inseparable.
The nature of these three: basic character, radiance, and expression, is the essence of great pristine wisdom in the aspects of the three kayas: nirmana, sambhoga and dharma.
Maintaining the pride of knowing this as originally inherent in oneself, form, sound and thought are realized as the nature of deity, mantra, and pristine wisdom.
This instantly vanquishes fixation on ordinary reality.
The habitual patterns of fixation on self are drawn out and expelled.
Attachment, aversion and obsession are destroyed at the roots. ]

So, in order to recognize the nature of the mind, we have to let go of the “ཨ་འཐས།” “anté”. “ཨ་འཐས།་” “anté” is a fixation. Not just the ordinary fixation, but very sense of belief of “me …”. You know, there’s an unstoppable sound that “me …”, “this…” you know. So that is called “ཨ་འཐས།་” “anté”. So not just the fixation but that existence as well.

So as you develop the Deity practice and then that fixation to oneself also tend to dissolve as well, if you do it, practice appropriately.

རང་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་དྲུང་ནས་འབྱིན།
ཆགས་སྡང་དང་ཨ་འཐས་རྩད་ནས་ཞིག་པར་འགྱུར་ཞིང་།
སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་སངས་རྒྱས།
རིག་རྩལ་ལོངས་སྐུའི་བཀོད་པ་མངོན་དུ་གྱུར།
གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པ་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ཉམས་ལེན་མི་བྱ་ཀ་མེད་དམ་པ་དང་།

rang dzin gyi bak chak drung né jin
chak dang dang anté tsé né zhik par gyur zhing
kyé mé chö kyi ku ru sang gyé
rik tsel long kü kö pa ngön du gyur
gang dül trül kü dzé pa khorwa ma tong gi bar du jungwa yin pé nyam len mi ja ka mé dam pa dang

[The habitual patterns of fixation on self are drawn out and expelled.
Attachment, aversion and obsession are destroyed at the roots.
You are awakened as unborn dharmakaya.
The expression of awareness manifests as the array of sambhogakaya.
The deeds of nirmanakaya arise for those to be tamed until the end of samsara.
It is an indispensable authentic practice.]

 

བླ་མ་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་རྟེན་ནས་རང་གི་མྱོང་བ་དང་སྦྱར་བའི་ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྐལ་སྡན་བགྲོད་པས་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

QUINTESSENTIAL DROP: A GOOD PATH TRAVELED BY THE FORTUNATE.
Spiritual Advice Based on the Kindness of My Genuine Guru in Conjunction With My Own Experience.
Previous Kalu Rinpoche

Niguma’s “Amulet Mahamudra” by Kalu Rinpoche (2nd afternoon session – 1h 38′ 55”)
Kagyu Sukha Chöling – Friday March 11, 2022