Feb 20

Kalu Rinpoche | Praise of the Six-Armed Lord

ཧཱུྃ།  མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

hum  nyur dzé chen ré zik la chak tsel lo
Hung!  I bow to the swift acting Chenrezig,

།ཞབས་གདུབ་དང་བཅས་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན།

zhap dup dang ché bi na ya ka nen
whose bangled feet trample Binayaka.

།ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན།

nak po chen po tak gi sham tap chen
The Great Black One in the tiger skin,

།ཕྱག་དྲུག་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན།

chak druk drül gyi gyen gyi nam par gyen
whose six arms are adorned with snakes,

།གཡས་པས་གྲི་གུག་བར་པས་ཕྲེང་བ་འཛིན།

yé pé dri guk bar pé trengwa dzin

།ཐ་མས་ཌཱ་མ་རུ་ནི་དྲག་ཏུ་ཁྲོལ།

ta mé da ma ru ni drak tu tröl

།གཡོན་པའི་ཐོད་པ་དང་ནི་མདུང་རྩེ་གསུམ།

yön pé tö pa dang ni dung tsé sum

།དེ་བཞིན་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་འཆིང་བར་བྱེད༑

dé zhin zhak pa zung né chingwar jé

།དྲག་པོ་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས།

drak po zhel dang chewa nam par tsik

།སྤྱན་གསུམ་དྲག་པོའི་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་འབར།

chen sum drak pö wu tra gyen du bar

།དཔྲལ་བར་སིནྡྷུ་ར་ཡི་ཐིག་ལེས་བྱུགས།

trelwar sindhu ra yi tik lé juk

།སྤྱི་བོར་མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་པོས་རྒྱས་བཏབ་བརྟེན།

chiwor mi kyö gyel pö gyé tap ten

།ཁྲག་འཛག་མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན༑

trak dzak mi go nga chü do shel chen

།རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་རྒྱན།

rin chen tö kam nga yi wu la gyen

།ཤིང་ལས་བྱོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་པར་མཛོད།

shing lé jön né tor ma len par dzö

།མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ།

chö jin tor ma di zhé la

།རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ།

nenjor dak chak khor ché la

།ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌།

né mé tsé dang wang chuk dang

།དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་བ་བཟང༌།

pel dang drak dang kelwa zang

།ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང༌།

long chö gya chen kün top ching

།ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི།

zhi dang gyé la sok pa yi

།ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ།

lé kyi ngö drup dak la tsöl

།དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་སྲུང༌།

dam tsik chen gyi dak la sung

།དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་སྟོངས་གྲོགས་མཛོད།

ngö drup kün gyi tong drok dzö

།དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌།

dü min chi dang né nam dang

།གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད།

dön dang gek nam mé par dzö

།རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན།

mi lam ngen dang tsen ma ngen

།བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད།

ja jé ngen pa mé par dzö

།འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌།

jik ten dé zhing lo lek dang
May the world be joyful and may it be a good year,

།འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང༌།

dru nam pel zhing chö pel dang
with the grain ripening and the Dharma flourishing

།བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌།

dé lek pün sum tsok pa dang
and abundant goodness.

།ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད།

yi la dö pa kün drup dzö
Please accomplish all that I desire.

 

།འདོད་དོན་གསོལ་བཏབ།

(Thus pray for whatever you wish)

Kyabje Kalu Rinpoche
Paldenshangpa La Boulaye – 2017
Praise of the Six-Armed Lord (Text, for members)
Mahakala Short Sadhana (Audio, for members)