Nov 18

Kalu Rinpoche | Tsok Offering – offerings to the Protector (Part 3)

So, we visualise the Samaya deity and the Wisdom deity combined, inseparably together and then, of course, we make offerings.

External, physical things that we have actually arranged (1). The Inner offering of all the five Nectars and five Meats (2), and then we offer the offering of bliss (3), and then we make the ultimate, Nature of Mind offering (4). So, four different types of offering.

Once that is done, we do the practice and the chanting of the mantra together.

Then once that is completed, then we make a formal offering to the Six-Armed Mahakala and his entourage, Palden Lhamo, Kyetrapala and Dzinamitra, Takiradza and Dugön Trakshé.

 

Kyabje Kalu Rinpoche – Zoom 29th October 2023 (11’ 52’’)
Tsok Offering for the Six-Armed Protector

ཧཱུྂ།
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་འབྱུང་བ་ཡི།
ལྷ་རྫས་བཟང་པོའི་ཕྱི་མཆོད་འདི།
མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ།
བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ།

HUNG
TENCHING DRELWA JUNGWA-YI
LHA-DZÉ ZANGPÖ CHI-CHÖ DI
GÖNPO KHOR-DANG CHÉ-LA BUL
TENPA SUNG-CHIR SHÉ-SU SOL

From interdependent origination, arise outer offerings of all sorts of excellent divine materials.
These we present to the protector and his retinue.
We urge you to defend the doctrine of the Buddha!

ༀ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུྂ་སྭཱ་ཧཱ།
ༀ་ཨཱཿཧཱུྂ།

OM SHIRI MAHAKALA SAPARIWARA ARGHAM PADAM PUPÉ DHUPÉ ALOKÉ GENDHÉ NEWIDÉ SHABDA TRATITSA HUNG SOHA
OM AH HUNG

I make offerings of drinking water, bathing water, flowers,
incense, lamps, perfume, food, and music to the Glorious
Mahakala and his retinue. Please accept them!
Om Ah Hung.

ཆོས་དབྱིངས་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༌།
གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁྲོས་པའི་སྐུ།
བསྟན་པའི་རུ་ཏྲ་འཇོམས་མཛད་པའི།
ནག་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།

CHÖ-YING NGANG-LÉ MA-YÖ KYANG
DUKPA DUL-CHIR TRÖ-PÉ KU
TENPÉ RUDRA CHOM DZÉ-PÉ
NAKPO CHÉ-LA CHAK-TSAL TÖ

བསྐང་བ་ནི།

བསྐང་རྫས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ལྟ་བུར་གྱུར།
ༀ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ།

KANGDZÉ KUNTUZANGPÖ CHÖ-TRIN TABUR GYUR
OM BENDZA SAPARANA KHAM

Black Mahakala Sadhana (p 16/17)