Jan 27

Kyungpo Naljor | Please give me teaching in the tantras!

༄༅། །མཁའ་འགྲོ་མས་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཞུས་པས་འདི་གསུངས་སོ།
khandromé trulpa yin shyüpé di sung so

She (Niguma) replied with this song:

འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་བསྒྱུར་བ་ཡི། །
khorwé gyatsor gyurwa yi
When you realize that your many thoughts of anger and desire,

ཆགས་སྡང་རྟོག་པ་སྣ་ཚོགས་འདི། །
chakdang tokpa natsok di
Which churn the sea of existence,

རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་ཙམ་ན། །
rangshyin mepar tok tsam na
Have no intrinsic nature,

ཐམས་ཅད་གསེར་གླིང་ཡིན་ནོ་བུ། །
tamché ser ling yin no bu
Everything becomes a land of gold, my child.

 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །
gyuma tabü chö nam la
When you meditate that magiclike phenomena

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསྒོམ་བྱ་ན། །
gyuma tabur gomja na
Are like a magical illusion,

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མངོན་སངས་རྒྱས། །
gyuma tabur ngön sangye
You will attain magiclike manifest enlightenment;

མོས་གུས་སྟོབས་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །
mögü tob lé jungwar gyur
This through the force of devotion!