Aug 01

Long Life Prayer for the 12th Chamgon Kentin Tai Situpa

༄༅། །པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མགོན། །

PE MÉ GYAL TSAP TEN DANG DRO WÉ GÖN
Regent of Padma, protector of the teachings and beings,

མ་འོངས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་ཚབ་མ་ཕམ་པ། །

MA WONG SANG GYÉ GYAL TSAP MA PHAM PA
Representative of the future Buddha Maitreya,

ཏཱ་ཡི་སི་ཏུ་པདྨ་དོན་ཡོད་ཀྱི། །

TA YI SI TU PÉ MA DÖN YÖ KYI
Tai Situ Pema Dönyo, may you live long

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ZHAP PÉ TEN CHING DZÉ TRIN GYÉ GYUR CHIK
And perform your enlightened acts on a vast scale.