Jun 21

Mahakala Blessing – auspicious conclusion (Part 9)

So I give the transmission of this [Praise to] Six-Armed Mahakala, to make this conclusion auspicious, conclusion ceremony:

[Praise to Six-Armed Mahakala]

༈ཧཱུྂ།མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

hum nyur dzé chen ré zik la chak tsel lo

Hung! I bow to the Swift Acting Chenrezig.

ཞབས་གདུབ་དང་བཅས་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན། །
ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །
ཕྱག་དྲུག་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །
གཡས་པ་གྲི་གུག་བར་བ་འཕྲེང་བ་འཛིན། །
ཐ་མ་ཌཱ་མ་རུ་ནི་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ། །

shap dub dang che binayaka nen
nakpo chenpo tak gyi sham tab chen
chak druk drül gyi gyen gyi nam par gyen
ye pa dri kuk bar wa treng wa dzin
ta ma damaru ni drak tu dröl

Your feet adorned with anklets suppress Vināyaka.
Mahākāla, you wear a tiger skin robe.
Snakes decorate your six arms.
Your top-right hand holds a curved blade; the middle, a garland;
And the last fiercely plays a hand drum.

གཡོན་པ་ཐོད་པ་དང་ནི་མདུང་རྩེ་གསུམ། །
དེ་བཞིན་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་འཆིང་བར་བྱེད། །
དྲག་པོའི་ཞལ་ནས་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས།།
སྤྱན་གསུམ་དྲག་པོ་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་འབར། །
དཔྲལ་བར་སིནྔྷུ་ར་ཡིས་ལེགས་པར་བྱུགས། །

yön pa tö pa dang ni dung tse sum
de shin shak pa sung ne ching war che
drak pö shel ne che wa nam par tsik
jen sum drak po u tra gyen du bar
drel war sindhura yi lek par yuk

Your left hands grasp a skull cup, a three-pointed club,
And a binding lasso.
Your wrathful mouth is open, baring your canine teeth.
You have three eyes; your wrathful hair blazes, flowing upward.
Vermilion is smeared on your forehead.

སྤྱི་བོར་མི་སྐྱོད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱས་བཏབ་བརྟན། །
ཁྲག་འཛག་མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། །
རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །
ཤིང་ལས་བྱོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་མཛེད་པའི། །
དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

chi wor mi kyö gyal pö gye tap ten
drak dzak mi go nga cü do shel chen
rin chen tö kam nga yi u la gyen
shing le chön ne tor ma len dze pey
pel den chak druk pa la chak tsel tö

Akṣobya seals the crown of your head.
Your fifty human-head necklace drips blood.
Jewels and five dry skulls crown you.
Come here from the tree to accept this torma.
Glorious Six-Armed Protector, I offer you praise and homage.

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང༌། །
དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང༌། །
བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །
རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །
ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །།

sangye ten pa nyen po sung wa dang
kön chok u pang nyen po tö pa dang
dak chak pön lop kor dang che nam gyi
kyen ngen par che tam che shi wa dang
chi dö ngö drup nyur du tsel du söl

Fiercely guard the Buddha’s doctrine;
Fiercely honour the Three Jewels’ exalted state.
Please pacify all misfortunes and obstacles for us –
Master, disciples, and entourage;
Quickly grant the accomplishment we wish.

So it says at the end, this was composed by the Mahasiddha Shawari, the glorious Shawaripa, when he had a vision of Mahakala.

So, imagine the Lama, who is inseparable from Mahakala, dissolves into you.

I recite this prayer every day and I’m also practitioner of Mahakala because I practice Bodhicitta and the insight into emptiness.

So the blessing of Mahakala has entered my heart and all those people who love me, also who admire me, will have a very successful life in this and future lives. And so make the prayer for your success in this and other lives.

Please repeat this:

tso wö ji tar ka tsalpa
dédak tamché dak gi gyi

deng né tsam té dak drendu
khyé la dakni bul lak kyi
khyé kyi lobmar zungwa dang
cha yi kyang ni ché du sol

I will do all that the Guru commands.

From today onwards, I offer myself to you as a servant,
please accept me as a disciple
and take a token of my belongings
and make use of it.

[Dedication of Merit]

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།
ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས།
སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པ་ཡིས།
སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག

sonam di yi t’ham che zik pa nyi
t’hop ne nye pay dra nam pam je ne
kye ga na ch’hi ba lap t’hruk pa yi
si pay ts’ho le dro wa drol war shok

By this merit may all attain omniscience.
May it defeat the enemy, wrongdoing.
From the stormy waves of birth, old age, sickness and death;
From the ocean of samsara, may I free all beings!