Jun 03

Mahakala Blessing – Mandala Offering

༄༅། །མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་བཞུགས་སོ། །

The Thirty-Seven Point Mandala Offering

ཨོཾ་བཛྲ་བྷུ་མི་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza bhumi ah hung
oṃ vajrabhūmi āḥ hūṃ

གཞི་ཡོངས་སུ་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི།

zhi yongsu dakpa wangchen ser gyi sa zhi
The earth is the golden ground, completely pure, full of beauty and power.

ཨོཾ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om benza rekhé ah hung
oṃ vajrarekhe āḥ hūṃ

ཕྱི་ལྕགས་རི་ཁོར་ཡུག་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ།

chi chakri khoryuk gi korwé ü su hung
The circular iron mountain wall completely surrounds it; in the centre is the letter hūṃ—

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ།

ri gyalpo rirab
Meru, the king of mountains;

ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང༌།

shar lüpakpo lho dzambuling
In the East is Pūrvavideha, in the South is Jambudvīpa,

ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། བྱང་སྒྲ་མི་སྙན།

nub balangchö jang draminyen
In the West is Aparagodānīya, in the North is Uttarakuru.

ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་གཞན།

lü dang lüpak ngayab dang ngayab zhen
Beside them are Deha and Videha, Cāmara and Aparacāmara,

གཡོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲོ།

yoden dang lamchok dro
Śāthā and Uttaramantriṇa,

སྒྲ་མི་སྙན་དང་སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཟླ།

draminyen dang draminyen gyi da
Kurava and Kaurava.

རིན་པོ་ཆེའི་རི་བོ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང༌།

rinpoche riwo paksam gyi shing
The jewel mountain, the wish-fulfilling trees,

འདོད་འཇོའི་བ། མ་རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག

döjöba mamöpé lotok
The wish-fulfilling cows, the harvest which needs no sowing,

འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ།

khorlo rinpoche norbu rinpoche
The precious wheel, the precious gem,

བཙུན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ།

tsünmo rinpoche lönpo rinpoche
The precious queen, the precious minister,

གླང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།

langpo rinpoche tachok rinpoche
The precious elephant, the precious horse,

དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ།

makpön rinpoche ter chenpö bumpa
The precious general, the vase of great treasure,

སྒེག་པ་མ། ཕྲེང་བ་མ།

gekpama trengwama
The goddess of beauty, the goddess of garlands,

གླུ་མ། གར་མ།

luma garma
The goddess of song, the goddess of dance,

མེ་ཏོག་མ། བདུག་སྤོས་མ།

metokma dukpöma
The goddess of flowers, the goddess of incense,

སྣང་གསལ་མ། དྲི་ཆབ་མ།

nangsalma drichabma
The goddess of light, the goddess of perfume,

ཉི་མ། ཟླ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུགས།

nyima dawa rinpoche duk
The sun, the moon, the precious umbrella,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན།

chok lé nampar gyalwé gyaltsen
The royal banner victorious in all directions:

ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་

lha dang mi paljor pünsum tsokpa matsangwa mepa
There is all the bountiful wealth of gods and men, complete and flawless—

[Mandala Offering to request the empowerment]

Rabjam gyatsö dul-gyi drang-lé dépa ngönpar köpa di-nyi lama dang kyilkhor gyi tsowo ta-mi dépai drung-né min-ché kyi wang-kur zabmo shu-wai yöndu bul-war gyi-o
Tukjé dro-wai döndu shésu sol shéné Jin-gyi lap tu sol

More numerous than all the atoms in infinite oceans.
I offer all this to the Guru, inseparable from the Lord of all the mandalas, in order to request from you the profound empowerment that ripens.
Please accept it, with compassion for the benefit of beings.
Having accepted it, please grant your blessing!

[Mandala Offering to express gratitude for having received the empowerment]

Rabjam gyatsö dul-gyi drang-lé dépa ngönpar köpa di-nyi lama dang kyilkhor gyi tsowo ta-mi dépai drung-né min-ché kyi wang-kur zabmo lekpar tob-pai kahdrin tangrak gi yöndu bul-war gyi-o
Tukjé dro-wai döndu shésu sol shéné Jin-gyi lap tu sol

More numerous than all the atoms in infinite oceans.
I offer all this to the Guru, inseparable from the Lord of all the mandalas, in gratitude for your great kindness in granting us the profound empowerment that ripens.
Please accept it, with compassion for the benefit of beings.
Having accepted it, please grant your blessings!