May 21

Mahakala Blessing – Praise to Six-Armed Mahakala

༈ཧཱུྂ།མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

HUNG NYUR DZE CHEN RE ZIG LA CHAK TSAL LO

Hung! I bow to the Swift Acting Avalokiteshvara.

ཞབས་གདུབ་དང་བཅས་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན། །
ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །
ཕྱག་དྲུག་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །
གཡས་པ་གྲི་གུག་བར་བ་འཕྲེང་བ་འཛིན། །
ཐ་མ་ཌཱ་མ་རུ་ནི་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ། །

ZHAB DUB DANG CHE BI NA YA KA NEN
NAK PO CHEN PO TAG GI SHAM THAB CHEN
CHAK DRUK DRUL GYI GYEN GYI NAM PAR GYEN
YE PE DRI GUG BAR WE TRENG WA DZIN
THA ME DA MA RU NI DRAG DU TRÖL

Wearing anklets, your feet trample Vinayaka.
Mahakala, you wear a tiger skin skirt.
Your six arms are adorned with ornaments of snakes.
Your upper right hand holds a curved knife, your middle hand holds a garland,
Your lower hand fiercely plays a hand drum.

གཡོན་པ་ཐོད་པ་དང་ནི་མདུང་རྩེ་གསུམ། །
དེ་བཞིན་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་འཆིང་བར་བྱེད། །
དྲག་པོའི་ཞལ་ནས་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས།།
སྤྱན་གསུམ་དྲག་པོ་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་འབར། །
དཔྲལ་བར་སིནྔྷུ་ར་ཡིས་ལེགས་པར་བྱུགས། །

YÖN PAI TÖ PA DANG NI DUNG TSE SUM
DE ZHIN ZHAG PA ZUNG NE CHIR WAR JE
DRAG POI ZHAL DANG CHE WA NAM PAR TSIG
CHEN SUM DRAG POI U TRA GYEN DU BAR
TRAL WAR SIN DHU RA YI TIG LE JUG

Your three left hands hold a skull-cup, a trident [three-pronged spear] and a lasso,
Your gaping mouth reveals your four fangs,
Your three blazing eyes are wrathful,
Your hair is blazing upward,
Your forehead is marked with a vermilion dot.

སྤྱི་བོར་མི་སྐྱོད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱས་བཏབ་བརྟན། །
ཁྲག་འཛག་མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། །
རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །
ཤིང་ལས་བྱོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་མཛེད་པའི། །
དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

CHI WOR MI KYÖ GYAL PÖ GYAB TAB TEN
TRAK DZAK MI GO NGAB CHUI DO SHAL CHEN
RIN CHEN TÖ KAM NGA YI U LA GYEN
SHING LE JÖN NE TOR MA LEN PAR DZÖ
PAL DEN CHAK TRUK PA LA CHAK TSAL TÖ

The crown of your head is sealed with Buddha Akshobhya.
You wear a neckless of fifty human heads dripping with blood.
Your head is adorned with jewels and five dry skulls.
Please comes from the tree to receive this torma offering.
Glorious Six-Armed Mahakala we offer you worship and praise.

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང༌། །
དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང༌། །
བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །
རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །
ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །།

SANG GYE TEN BA NYEN BO SUNG WA DANG
KÖN CHOK U PANG NYEN BO TÖ BA DANG
DA CHAK PÖN LOP KOR DANG CHE NAM GYI
KYEN GEN PAR CHEY TAM CHEY ZHI WA DANG
CHI DÖ NGÖ DRUP NYUR DU TSAL DU SOL

Fiercely guard the Buddha’s teaching!
Fiercely protect the Three Jewels!
Please pacify all adverse conditions and obstacles for us,
Masters, disciples and followers,
And quickly grant us the accomplishments we desire.

བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ལ། །
བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
ཉོན་མོངས་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག།

LA MA GÖN PO YER MEY LA
DAK NI GÜ PAY KYAB SU CHI
DAK DANG SEM CHEN TAM CHEY KYI
NYÖN MONG MALÜ SEL WAR SHOK

With respect and devotion I take refuge in the Lama
Who is inseparable from the Protector
May I and all other sentient beings
Completely eliminate all mental afflictions.

མགོན་པོ་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ལ། །
བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
བར་ཆད་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག།

GÖN PO LA MA YER MEY LA
DAK NI GÜ PAY KYAB SU CHI
DAK DANG SEM CHEN TAM CHEY KYI
BAR CHEY MA LÜ SEL WAR DZÖ

With respect and devotion I take refuge in the Protector
Who is inseparable from the Lama
May I and all other sentient beings
Completely overcome all obstacles.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག།
རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་འཛིན་པ་དང་། །
དེ་ཡི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ། །
མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

GE WA DI YI TSE RAB KÜN TU DAK
GYEL WEY DAM CHÖ MA LÜ DZIN PA DANG
DE YI KEL KYEN SEL SHING TÜN KYEN DRUP
NYUR DZE GÖN PO YEL ME DRUB GYUR CHIK

Through this virtue may I in all my lives,
Fully uphold the teachings of the Dharma
Overcome adverse conditions and create favorable conditions for the practice of Dharma,
And may I attain the state of the Lama and Protector inseparable.