7月 04

卡卢仁波切 | 生起次第与圆满次第(第2节——引言)

首先,我想问候一声吉祥如意,晚上好。今天我们仍然从念诵皈依文开始,然后献曼达,观想自己的上师,并以这样的心性状态开始本节课程,好吗?

[祈请文] [皈依与发菩提心] sang gyé chö dang tsok kyi chok nam la
诸佛正法贤胜三宝尊
jang chup bar du dak ni kyap su chi
从今直至菩提永皈依
dak gi jin sok gyi pé sö nam kyi
我以所修施等诸资粮
dro la pen chir sang gyé drup bar shok
为利有情故愿大觉成

[四无量心] sem chen tam ché dewa dang dewé gyu dang den par gyur chik
愿诸众生永具安乐及安乐因
duk ngel dang duk ngel gyi gyu dang drelwar gyur chik
愿诸众生永离众苦及众苦因
duk ngel mé pé dewa dam pa dang mi drelwar gyur chik
愿诸众生永具无苦之乐,我心怡悦
nyé ring chak dang dang drelwé tang nyom chen po la né par gyur chik
愿诸众生远离贪嗔之心,住平等舍

[七支供] chak tselwa dang chö ching shak pa dang
顶礼供养及忏悔
jé su yi rang kül zhing sölwa yi
随喜转轮祈住世
gewa chung zé dak gi chi sak pa
我所积集微许善
tam ché dak gi jang chup chir ngo
皆为菩提而回向

[献曼达] sa zhi pö chü juk shing mé tok tram
妙香遍涂大地花铺散
ri rap ling zhi nyi dé gyen pa di
须弥四洲日月此庄严
sang gyé zhing du mik té pülwa yi
观如佛土我乐敬供养
dro gün nam dak zhing la chö par shok
愿诸有情共享此净土

[上师祈请文] penden tsawé la ma rin po ché
具德根本上师宝
dak gi ji bor pemé den zhuk la
安住吾顶莲花座
ka drin chen pö go né jé zung té
以大恩德随摄受
ku sung tuk kyi ngö drup tsel du söl
祈赐身语意成就

在我们观想自己的上师时,无论你的上师是宁玛、萨迦、噶举、格鲁、还是觉囊传承,你观想你的那位上师就好,而我观想我自己的上师,我观想大司徒仁波切作为我生生世世的上师,我观想他作为我的见证,我的指引。以这样的心性状态,我开始本节课程。

这部教言的题目是“lam zhugs kyi gang zag las dang po pa la phan pa’i bskyed rdzogs kyi gnad bsdus shuk so”(音译)。基本上,这是为初学者及真实的修行人而作的生起次第与圆满次第的指导。这些是实证经验的手稿。这不是某种反复复述的教言,而是蒋贡康楚罗卓泰耶自身的实证经验,是他自己的领悟,以文字记录下来,以便让我们可以接触到并理解这些内容。你无需非常博学,只要有一些常识,一些基础知识,就可以理解这里面的内容。此其一。

其二,我只是想告诉大家,昨天我在喜马拉雅组群的zoom在线课堂里讲到一件事,我觉得这件事很重要,所以现在也想告诉你们。那就是关于我们的心态,我们的修持:我们应该修持那些我们渴望追求的、有连结感的、感到亲近的法,无论那是哪个传统或传承——但我们应该平等地看待尊贵佛陀的所有法教,知道它们是共通的,一致的。宁玛、萨迦、噶举、格鲁、觉囊、香巴,所有这些传统都源自于尊贵佛陀释迦牟尼的法教。

举例来说,尼古玛的法教,尼古玛教授的“sgyu lus” (如幻的修持)并非她自创的,而是源自于尊贵佛陀释迦牟尼佛的法教。这是当初释迦牟尼佛传授给他的弟子的,后来由尼古玛从八万四千法里面提取出来,为它赋予了更切实可行的实修方法。后来,这种修持被称为如幻的修持。这并不是尼古玛自己创造出来的。

因为,当我们想到帝洛巴,那洛巴,尼古玛,苏卡悉地,我们读到的传记版本往往是说,他们唯一的老师是金刚总持。是的,如果你只是简略的看了一遍传说故事,里面的确是这样写的。但如果你去研读他们整个生平的故事,“namtar”, 整个生平,藏文我们称为 “རྣམ་ཐར་ – namtar”——如果你仔细地读他们的生平故事,你就会明白——比如,尼古玛,她有许多位婆罗门的老师,也有信仰佛教的婆罗门老师,其中就包括萨惹哈大师。而归根结底,她的上师是金刚总持。

再比如香巴传承的大成就者梅纪巴,我们知道他是一位瑜伽士。在他还身为王子的时候,就与四本尊有着紧密的连结。然而究竟而言,他的上师是夏瓦日巴。因此,我们必须了解,没有哪部密续的法教是凭空而来的。它们都源于尊贵的佛陀释伽牟尼。无论你是否相信尊贵的佛陀释伽牟尼是否曾以时轮金刚的形象给予法教,密续都确实是来自尊贵佛陀的法教。

如果大家认为很难想象佛陀释伽牟尼曾将自己转为时轮金刚的形象——密续的形象——因为以此形象教授密续更为适宜。当然,如果您觉得这样想很容易,那很好。如果觉得这样想很困难,那也没关系。但是要有基础的认知,即:所有密续的法教都不是某位大成就者自创的,而是从尊贵佛陀的八万四千法中提取出来的。他们深入而精确地研究这些法教,然后为不同的修行人打造更为贴合他们实际状况的修持方法。

此外,历史上所有伟大的成就者,他们的灌顶与法教总是相互关联的。在团体机构里,每件事看起来都是相互独立的,这和管理体系有关,与传承本身无关。所以,当你必须掌管法律事项、管理财务事务时,当然会把一切都弄成相互独立的。但是在法里,在佛陀的法教里、在大成就者们的法教里,没有这样的区隔。所有都是一体的。我们必须如此看待。

我们看看萨迦贡码仁波切,即萨迦崔津法王,上一任萨迦法王,他从很多位上师那里接过很多灌顶。我们再看观音尊者,他没有说:“我是格鲁派的,因此我不会接这个传承以外的其他任何灌顶。”不是这样的。他从很多位伟大的上师那里接受过很多法教。再有,上一世卡卢仁波切,也从很多很多上师那里接受过很多法教,这些上师有宁玛的、格鲁的、萨迦的、噶举的、香巴的。所以,你需要有这种开放感。然而非常重要的是,在实修上,你必须更专注,更守承诺,更聚焦,更投入。这是非常重要的。

当今的情况是,我们的心态变得非常固着于自我,而谈到实修时,我们却说“一切都是共通的。”如果你认为“一切都是共通的”,并且缺乏原则,缺乏承诺,无论你朝哪个方向前进,都终将得到错误的结果,负面的结果。

在实修上,无论是什么实修法门,无论它属于哪个传统,你都必须要做出承诺。在看待尊贵佛陀的法教方面,我们必须看到它共通的面向。当然,在团体机构里,他们会将这些法教完全分离开来。有些时候,这些机构由好人管理,有些时候由傲慢的人管理,有些时候甚至由对生命都缺少了解的人来管理。这之间是有明显差异的。随着时间的推移,你必须分辨出这种差异。这非常重要。如此一来,你就不会抱怨说:“佛教是不好的,那个传统是不好的,而我的传承才是好的。”所以,经过时间的累积,你必须能够做出分辨。我认为这非常重要。

上次我讲过这些,这次我想再重申一遍。因为,蒋贡康楚罗卓泰耶是利美的。利美意味着主张传承是共通的,非宗派主义。上一世卡卢仁波切也是利美的。多罗那他也是利美的。琼波南觉也是利美的。米拉日巴也是利美的。所有伟大的上师们都是利美的。我认为这是我们需要铭记在心的事。

然而,利美并不意味着混乱。很多人把许多不同的东西掺杂在一起,让自己变得很混乱,无论在心上还是在实修上都没有清明可言,他们却自称为利美。但那根本不是利美,只是混乱而已。这很简单明了。所以,我认为非常重要的是,要理解传承的含义是什么,团体机构的含义是什么,大成就者的含义是什么,利美的含义是什么,就传承而言的宗派主义、非宗派主义,这些的含义都是什么。随着时间的推移,渐渐地去理解,而不是借由想象而立即得出结论,这非常重要。就是这些。

 

卡卢仁波切每月ZOOM授课
第2节——2021年6月6日