Juin 19

Retraite de Yoga de Nigouma | Prière à la Lignée Shangpa chantée par Kalou Rinpoché

La supplique à la lignée du profond enseignement des Six Doctrines de Nigouma, résumée en peu de mots, appellée “la Descente de la Félicité”

༄༅། །ཟབ་ཆོས་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉུང་འདུས་བདེ་ཆེན་འབེབས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཀུན་ཁྱབ་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ནི་གུ་མ། །ཤ་བ་རི་པ་མེ་ཏྲི་རཱ་ཧཱུ་ལ། །མཐར་ཐུག་ལྔ་ལྡན་ཁྱུང་པོ་ཛོ་ཀིའི་ཞབས། །མཆོག་དངོས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་རྨོག་ལྕོག་པ། །རྒྱུན་མཐའི་བྱང་སེམས་དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་པ། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་གར་མཁན་གཉན་སྟོན་པ། །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སར་གཤེགས་སྟོན་པ་རྗེ། །གཙང་མ་ཤངས་སྟོན་ཚུལ་ཁྲིམས་འབུམ་པའི་ཞབས། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་འདེབས་པ་གཞོན་ནུ་གྲུབ། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་རྒྱལ་མཚན་འབུམ། །བསམ་བཞིན་སྲིད་པར་སྐུ་སྤྲུལ་ཚུལ་ཁྲིམས་མགོན། །མཆོག་གི་ཙཎྜིའི་གཟི་འབར་རས་ཆེན་པ། །སྒྱུ་མའི་བདུད་རྩིས་བརླན་པ་རིན་རྒྱལ་བ། །རླུང་སེམས་ལྷ་ཡི་སྐུར་གྲུབ་སངས་རྒྱས་དཔལ། །བདེ་སྟོང་འོད་དུ་གསལ་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ། །སྣང་སེམས་གཉུག་མར་ཐིམ་པ་ལེགས་རྒྱལ་བ། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བདག་པོ་གྲོལ་བའི་མཆོག །ཟག་མེད་བདེས་གང་ཆོས་སྐུ་ལྷ་དབང་གྲགས། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གསང་བདག་སྒྲོལ་བའི་མགོན། །རྒྱལ་ཚབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་མཚན། །བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་དུ་ལོངས་པ་ཡོན་ཏན་མགོན། །འཇའ་ལུས་སྐུར་གཤེགས་མགོན་པོ་དཔལ་འབྱོར་བ། །འཁོར་འདས་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་མགོན་པོ་གྲགས། །ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བས་རབ་མྱོས་རྣམ་རྒྱལ་མཚན། །མཁས་གྲུབ་བྱེ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་རིག་པ་འཛིན། །པད་དཀར་འཆང་དངོས་ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟའི་ཞབས། །དགེ་ལེགས་ཉམས་རྟོགས་འོད་བརྒྱའི་དཔལ་འབར་བ། །གནས་ལུགས་གཏེར་འབྱེད་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །མཁའ་སྤྱོད་མཛེས་མས་རྟག་འཁྱུད་བློ་གྲོས་པ། །སྦས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀརྨ་ལྷག་མཐོང་རྗེ། །རླུང་སེམས་དབང་ཐོབ་གཞན་ཕན་འོད་ཟེར་ཅན། །རྒྱལ་བའི་ལུང་བསྟན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞབས། །བྱམས་པའི་མངའ་བདག་ཞི་བའི་སྙིང་པོ་དང༌། །འཇའ་ལུས་སྐུ་བརྙེས་ནོར་བུ་དོན་ཀུན་གྲུབ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་མཆོག །རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་དྷརྨ་མ་ཏི་ཞབས། །གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །མི་ཕྱེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱོད་སྐུ་གསང་འདུས་ཁྱོད་གསུང་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེ། །ཁྱོད་ཐུགས་དགྱེས་རྡོར་ཡོན་ཏན་འཁོར་ལོ་སྡོམ། །ཕྲིན་ལས་འཇིགས་མཛད་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པ། །མཁས་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །གདམས་ཟབ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་འཛིན་རྣམས་ལ། །གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐུགས་རྗེའི་གཏིང་ནས་སྩོལ། །གཏུམ་མོའི་བདེ་དྲོད་འབར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེན་མེད་སྒྱུ་མ་རང་ཤར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྨི་ལམ་ལྷ་སྐུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འོད་གསལ་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཆུགས་མེད་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བར་དོར་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་ཀྱང་སྲིད་པ་ཧྲུལ་བྱེད་པ། །གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པ་འདིའང་ནང་གི་ལམ་དུ་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དཔྱིད་གྲུབ་པ་འཇམ་པའི་དཔལ་གྱིས་བཀའ་སྩལ་དང༌། རང་ཉིད་ཀྱང་གུས་པ་ལྷུར་བྱེད་པའི་མོས་པས་དྲངས་ཏེ་གདུང་ཤུགས་ཀྱི་ཁང་པར་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

Vajradhara, nature universelle qui pénètre tout ;
Nigouma dont la joie est celle du secret suprême ;
Chawaripa, Maitripa, Rahoula ;
Yogui Kyoungpo possédant les Cinq Ultimes ;

Motchokpa, victorieux du suprême accomplissement ;
Maître caché Kyèrgangpa, bodhisattva au terme de la voie ;
Nyènteunpa, danseur dans les illusions et l’union ;
Seigneur Sangyé Teunpa parvenu en une vie à l’Éveil ;

Tsangma Shangteun, aux cent mille disciples ;
Cheunou Droup, à jamais marqué du sceau de la Connaissance originelle ;
Gyelsten Boum, père de tous les saints érudits accomplis ;
Tsultrim Gueunpo, dont les émanations dans le monde exaucent les souhaits ;

Rétchenpa, flamboyant de l’éclat de Toumo ;
Ringyeloua, imprégné du nectar des illusions ;
Sangyé Pèl qui a réalisé que les souffles et l’esprit sont le corps de la divinité ;
Namkha Gyèl, pour qui la félicité-vacuité apparaît en la claire lumière ;

Lèk Gyèloua, dont les apparences et l’esprit se fondirent en l’ultime simplicité ;
Dreul Tchok, maître de la princesse adamantine ;
Lhaouang Drak, dharmakaya comblé de pure extase ;
Taranatha, Protecteur qui libère, glorieux Hérouka, Maître des secrets ;

Gyamtseuï Tsen, Ambassadeur au corps de Sagesse ;
Yeuten Gueun, qui prît la voie de l’ascèse non conventionnelle ;
Gueunpo Pèldjor, qui partit en corps d’arc-en-ciel ;
Gueunpo Dra, qui réalisé l’égalité naturelle du samsara et du nirvana ;

Namgyel Tsen, totalement exalté par la joie innée ;
Rikpa Dzin, suprême parmi une foule d’accomplis érudits ;
Trinlé Shingta, véritable détenteur du lotus blanc ;
Pèl Baroua, resplendissant de centaines de feux des expériences et réalisations éminemment vertueuses ;

Kunga Lhundroup, qui ouvrit le trésor du mode d’être essentiel ;
Lodreupa pour toujours enlacé par la ravissante Dakini ;
Karma Lhaktong, Bouddha qui se cachait ;
Chènpèn Euzèr, qui maîtrisa l’esprit souffle ;

Lodreu Tayé, prophétisé par le Bouddha ;
Chiouaï Nyingpo, puissant Maître d’amour ;
Norbou Teundroup au corps d’arc-en-ciel ;
Sublime Rang Djoung Kun Khyab avec qui les connections prennent du sens ;

Lama-racine, détenteur du trésor des instructions, tout mon être concentré d’une langueur intense et d’une ardeur fervente ; je vous adresse ma prière.

Votre corps est indivisible de Ghuyasamaja, votre Parole de Mahamaya, votre esprit de Hévajra, vos Qualités de Chakrasamvara, et vos activités de Vajrabhairava.

A tout le rosaire d’or que sont les détenteurs des profondes instructions de Khyoungpo Neldjor, souverain des érudits accomplis, avec une ferveur intense du fond du cœur je vous prie.

Accordez-moi la grâce et la réalisation, surgie de votre profonde compassion.
Accordez-moi la grâce que flamboient chaleur et félicité de toumo.
Accordez-moi la grâce que l’illusion s’élève d’elle-même dans le non attachement.
Accordez-moi la grâce que dans les rêves se révèle le corps divin.
Accordez-moi la grâce de la claire lumière ininterrompue.
Accordez-moi la grâce afin que j’atteigne sans errer la terre des Dakinis.
Accordez-moi la grâce que dans le bardo je réalise les trois corps.
Entendre juste votre nom déchire l’existence conditionnée.
Accordez-moi votre grâce afin que j’obtienne rapidement l’état de réalisation de l’Aigle des Mahasiddhas (Khyoungpo Neldjor) pour y conduire tous les êtres que l’espace contient.

A la requête de “Jampèl” qui a réalisé la sève du yoga profond en suivant la voie intérieure, d’une aspiration pénétrée d’amour, avec ferveur “Déouaï Dorjé” [Jamgön Kongtrül], moi-même, composa cette supplique. Que vertus s’accroissent dans la perfection !

 

Yoga de Nigouma – Paldenshangpa La Boulaye France – 16 juin 2021