Jul 02

Kalu Rinpoche | Mahakala Fire Puja 2021

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་།

kyewa küntu yangdak lama dang

May I never be separated from my supreme guru in all my lives,

།འབྲལ་མེད་ཆྱོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་ཅིང་།

dralmé chö kyi pal la longchö ching

Always experiencing the glory of the Dharma.

།ས་དང་ལམ་གི་ཡྱོན་ཏན་རབ་རྱོགས་ནས།

sa dang lam gyi yönten rabdzok né

Having fully attained the qualities of the grounds and paths,

།རྱོ་རེ་འཆང་གི་གྱོ་འཕང་མྱུར་ཐྱོབ་ཤྱོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

May I quickly obtain the state of Vajradhara.

 

Kyabje Kalu Rinpoche
Mahakala Puja – Paldenshangpa La Boulaye – France
DAY 4 – December 28, 2021