Kalu Rinpoche | Niguma’s “Amulet Mahamudra” (Afternoon session) | Previous Kalu Rinpoche Mahamudra teaching 3

གསལ་སྟོང་སོགས་འདི་ལྟར་རོ་སྙམ་པའི་འཛིན་པ་དང་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་སྒོམ་བྱ་ཅི་ཡང་མེད་པར། sel tong sok di tar ro nyam pé dzin pa dang yi jé kyi gom ja chi yang mé par [and without any fixation that thinks “this is like […]... read more →

Kalu Rinpoche | Mahakala Fire Puja 2021

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། kyewa küntu yangdak lama dang May I never be separated from my supreme guru in all my lives, །འབྲལ་མེད་ཆྱོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་ཅིང་། dralmé chö kyi pal la longchö ching Always experiencing the […]... read more →

Kalu Rinpoche | Niguma’s “Amulet Mahamudra” (Afternoon session) | Previous Kalu Rinpoche Mahamudra teaching

བླ་མ་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་རྟེན་ནས་རང་གི་མྱོང་བ་དང་སྦྱར་བའི་ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྐལ་སྡན་བགྲོད་པས་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། la ma dam pé ka drin la ten né rang gi nyongwa dang jarwé zhel dam né kyi tik lé kel den drö pé lam zang zhé jawa zhuk […]... read more →

Kalu Rinpoche | Niguma’s “Amulet Mahamudra” (Afternoon session) | The Eleventh Meditation

“གསུམ་པ་སྤྱོད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ལ་བསླབ་སྟེ། ཟས་ཟན་ཡང་རང་བབས་ཀྱི་ངང་ནས་ཟ།” “sum pa chö lam na tsok la lap té zé zen yang rang bap kyi ngang né za” And just like that, whatever you consume also having some […]... read more →