Oct 29

Kalu Rinpoche | Mantra melody

ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།

OM AH GURU DAKINIYÉ NIGUMA AYU JNANA SIDDHI MÉTRA YA DZA

Right? That’s Niguma’s mantra, the Niguma’s Long Life mantra.

ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།

Right? So that’s Niguma’s Long Life mantra. Just so you know.

ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།

That’s Niguma’s mantra, the Niguma’s Long Life mantra.

And then there’s the other mantra, the Six-Armed Mahakala and the Vajrayogini, you know. I will chant it to you, then you meditate little bit. You think about the Vajrayogini, you think about the Six-Armed Mahakala protector, and you think about that, and you listen to my voice, and you relax your mind and your body, alright?

ཨྂ་བཛྲ་ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཨྂ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་་ཀྵིཾ་ཀྵེ་ཧྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ།
གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སི་དྡྷི་ཛཿ་ཡྰ་ཡུཿ་པུ་ནྱེ་དྷརྨ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

OM BENDZRA NARA TRIM TRIM HUM HUM PHET PHET OM BENDZRA MAHAKALA KSHIM KSHÉ TRA BIGANEN BINAYAKA HUM HUM PHET PHET
GURU MAHAKALA HARINISA SIDDHI DZA AYU PUNYÉ DHARMA PUSHTIM KURU SOHA

ཨྂ་བཛྲ་ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཨྂ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་་ཀྵིཾ་ཀྵེ་ཧྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ།
གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སི་དྡྷི་ཛཿ་ཡྰ་ཡུཿ་པུ་ནྱེ་དྷརྨ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།
ཨྂ་བཛྲ་ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཨྂ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་་ཀྵིཾ་ཀྵེ་ཧྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ།
གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སི་དྡྷི་ཛཿ་ཡྰ་ཡུཿ་པུ་ནྱེ་དྷརྨ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།
ཨྂ་བཛྲ་ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། ཨྂ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་་ཀྵིཾ་ཀྵེ་ཧྲ་བིགྷྣན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ།
གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སི་དྡྷི་ཛཿ་ཡྰ་ཡུཿ་པུ་ནྱེ་དྷརྨ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

There you go, okay?

So, with the Niguma mantra melody, I have created that melody few years ago, when I was giving this Niguma Long Life empowerment. I was just sitting there, and then that mantra melody came into my mind. You know? Yeah. The one that,  the one that goes like this:

ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།
ཨྃ་ཨཱཿགུ་རུ་ཊཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་ནི་གུ་མ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་སི་དྡྷི་མེ་པྲ་ཡ་ཙྪ།

So you, you know, when I gave the empowerment, I was thinking about the Niguma herself, with her clothes, you know, and then with the radiance, and translucent, and visualising like that. And then that melody came into my heart and my mind, and then I start chanting. And then I start telling other people to follow my rhythm and melody, so on. That was, I think, seven, yeah, seven years, seven- eight years ago.

And then there’s a one, the Guru Yoga. The very particularly about the Shangpa lineage Guru Yoga, there’s a phrase, there’s a, like one, two lines, and it goes like this:

འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།

PA LAMA PA LAMA PA LAMA KHYENNO DRINCHEN TSAWÉ LAMA KHYÉLA SÖLWA DEBSO

So it goes like this:

འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།
འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།

Yeah, that’s the melody:

འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།
འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།

Yeah, that melody I created as well. So it goes like this:

འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ།Pa Lama, Pa Lama, Pa Lama”. འཕགས་བླ་མ།Pa Lama” means like this is the very particularly about the Shangpa lineage. So basically you’re saying that “My Guru, like a father, kindness” and then repeating that again and again, and then, you know, seeking for his blessing, you know, and inspiration to yourself as well.

So it goes like this, right?

འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།
འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།

Or you can go it little bit more slowly with a prayer, you know? Like this:

འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།
འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།
འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ། འཕགས་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།

Then you meditate little bit, like that.

 

Kalu Rinpoche
FB Livestream – 23 October 2022 (33′ 50”)