Jun 28

Shangpa Kagyu Monlam 2023 – Dedication of Merit

Kyabje Kalou Rinpoche Venerable Wangchen Rinpoche Ser Cho Ling Oct 2018 14

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས༔

chok dü gyal wa sé ché gong
Buddhas and bodhisattvas of the ten directions and three times, please turn your attention to me.

ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔

tsok nyi dzok la jey yi rang
I rejoice in the perfection of the two accumulations.

བདག་གིས་དུས་གསུམ་དགེ་བསགས་པ༔

dak gi dü sum gé sak pa
I offer to the Three Jewels

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔

kön chok sum la chö pa bul
The virtue I have accumulated in the three times.

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག༔

gyal way ten pa pel gyur chik
May the Buddha’s teachings grow and increase.

དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསྔོ༔

ge wa sem chen kün la ngo
I dedicate all merit to all sentient beings.

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག༔

dro kün sang gye töb gyur chik
May all sentient beings attain Buddhahood.

དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་ཏེ༔

ge tsa tam ché chik dü té
Gathering all my roots of virtue into one,

བདག་གི་རྒྱུད་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག༔

dak gi gyü la min gyur chik
May my stream of being ripen.

སྒྲིབ་གཉིས་དག་ནས་ཚོགས་རྫོགས་ཏེ༔

drib nyi dak né tsok dzok té
Having purified the two obscurations and perfected the accumulations,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔

tse ring ne mey nyam tok pel
May I have long life, freedom from sickness, and may experience and realization increase.

ཚེ་འདིར་ས་བཅུ་ནོན་གྱུར་ཅིག༔

tsé dir sa chu nön gyur chik
In this life, may I traverse the ten bhūmis.

ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག༔

nam zhik tsé pöi gyur ma tak
As soon as I transmigrate,

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་གྱུར་ཅིག༔

de wa chen du kyé gyur chik
May I be born in Dewachen.

སྐྱེས་ནས་པདྨོ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ༔

kyé né pemey kha jé té
Having been born there, may my lotus open,

ལུས་རྟེན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤོག༔

lü ten dé la sang gye shok
And in that very body may I reach Buddhahood.

བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཇི་སྲིད་དུ༔

jang chub töb né ji si du
Having attained enlightenment,

སྤྲུལ་པས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་ཤོག༔

trul pé dro wa dren par shok
May I guide sentient beings through emanations.

On the first day of the Chuto (Sixth Tibetan) month, this is the prayer received from Amitabha by Tulku Mingyur Dorje when he was thirteen years old.

Kalu Rinpoche & Wangchen Rinpoche – Ser Cho Ling
FB Livestream – June 24, 2023 (DAY 2 – 1h 50′ 30”)
Karma Chagme’s Aspiration Prayer of the Pure Realm of Sukhavati