Jun 11

Shangpa Kagyu Monlam 2023 – Zangchö Mönlam

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

pak pa jam pal zhön nur gyur pa la chak tsal lo
Homage to Mañjuśrī, the youthful!

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé su dak chok chü jikten na
To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün
In all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la
To every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o
Devotion fills my body, speech and mind.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi
Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du
All the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dul nyé lü rab tüpa yi
And I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo
Each one bowing in prostration to all the buddhas.

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dul chik teng na dul nyé sangye nam
In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangye sé kyi ü na zhukpa dak
And around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

detar chö kyi ying nam malüpa
And so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyalwa dak gi gangwar mö
Completely the entire space of reality.

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dedak ngakpa mizé gyatso nam
Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi
With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching
I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö
And praise all those who have gone to perfect bliss.

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

metok dampa trengwa dampa dang
To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang
Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi
Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi
The brightest lamps and finest incense.

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang
To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chema purma rirab nyampa dang
Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གིས། །

köpa khyepar pakpé chok kün gyi
Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi
Arranged in perfect symmetry.

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gya chewa
Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dedak gyalwa tamché la yang mö
Inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la depé tob dak gi
Moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi
I prostrate and offer to all you victorious ones.

[…] this is called “Zangchö Mönlam”, literally means “Aspiration prayer”, “Mönlam Aspiration Prayer”.
Zangchö” means “Noble conduct”, okay?
So “Aspiration Noble Conduct” and then full name is “Zangpo Chöpé Mönlam Gyi Gyalpo”: “The King of Aspiration Prayer”. Yeah.

And then for your information, furthermore, this “Zangchö Mönlam”, “Aspiration Prayer” comes from Buddha’s teaching. There’s a particular Sūtra, collection of Sūtra called:

  • In English it’s called “Garland Sūtra”. Sometimes it’s called “Flower Garland Sūtra”, “Garland Sūtra Flower and Sūtra” means same, same Sūtra, Okay? So it comes from that.
  • And then in Tibetan, this Sūtra is called མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ།do dé pel po ché”, “pel po ché”. okay?
  • And you read in a Sanskrit term it’s called “Avatamsaka Sūtra”, okay? “Avatamsaka Sūtra[Buddhavatamsaka Sūtra].
  • And then this Sūtra is very popular in China. You know, in China predominantly Mahayana Buddhist, so very popular Sūtra. And there’s even an entire school of Buddhism in China exists based on this Sūtra. The Sūtra is called 華嚴經 Huāyán, “Huāyán Sūtra”, “Huāyán Jīng” in China, “Jing” means Sūtra, okay? And this Buddhist school called Huāyán Jīng school, tradition, like that, in China exists.

So the Sūtra is basically the path practice of Bodhisattva, Bodhisattva’s you can say: View, Meditation and Conduct, extensively taught in this Sūtra. And in this Sūtra, where you will find Buddhist view of the universe, is also taught in this particular Sūtra: you will see galaxies and galaxies, and atoms and atoms, and galaxies and galaxies, Buddha taught infinite universe, all in this Sūtra.

Yeah, and then Sūtra, in Tibetan canonical tradition, there exist 6 volumes, […] 6 big book volumes, 6, 6. And then in Chinese, my Chinese students tells me that they have 81 volumes, probably same, maybe 81 volumes are smaller chapter or, the Tibetan big 6 volumes and, and so on.
So what I wanted to say is this whole teaching and the last chapter [Gandavyūha Sūtra – The Flower Array Sūtra] is the dedication chapter, and that’s this one [Zangchö Mönlam].

Venerable Wangchen Rinpoche – Nyungne Session 3
Paldenshangpa La Boulaye – June 4, 2023 (1h 02′)