Jun 02

Shangpa Mönlam Prayers Online Worldwide

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
SANGYE CHÖ DANG TSOK KYI CHOK NAM LA
In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
CHANGCHUB BARDU DAK NI KYAB SU CHI
I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །
DAK GI JIN SOK GYIPÉ SÖNAM KYI
Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
DRO LA PEN CHIR SANGYE DRUBPAR SHOK
May I attain buddhahood for the benefit of all beings.