Aug 01

Mogchok Rinpoche | Praise of the Six-Armed Lord

༄༅། ། མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ།

༈ཧཱུྂ།མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

hum nyur dzé chen ré zik la chak tsel lo

Hung! I bow to the Swift Acting Chenrezig.

ཞབས་གདུབ་དང་བཅས་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན། །
ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །
ཕྱག་དྲུག་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །
གཡས་པ་གྲི་གུག་བར་བ་འཕྲེང་བ་འཛིན། །
ཐ་མ་ཌཱ་མ་རུ་ནི་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ། །

shap dub dang che binayaka nen
nakpo chenpo tak gyi sham tab chen
chak druk drül gyi gyen gyi nam par gyen
ye pa dri kuk bar wa treng wa dzin
ta ma damaru ni drak tu dröl

Your feet adorned with anklets suppress Vināyaka.
Mahākāla, you wear a tiger skin robe.
Snakes decorate your six arms.
Your top-right hand holds a curved blade; the middle, a garland;
And the last fiercely plays a hand drum.

གཡོན་པ་ཐོད་པ་དང་ནི་མདུང་རྩེ་གསུམ། །
དེ་བཞིན་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་འཆིང་བར་བྱེད། །
དྲག་པོའི་ཞལ་ནས་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས།།
སྤྱན་གསུམ་དྲག་པོ་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་འབར། །
དཔྲལ་བར་སིནྔྷུ་ར་ཡིས་ལེགས་པར་བྱུགས། །

yön pa tö pa dang ni dung tse sum
de shin shak pa sung ne ching war che
drak pö shel ne che wa nam par tsik
jen sum drak po u tra gyen du bar
drel war sindhura yi lek par yuk

Your left hands grasp a skull cup, a three-pointed club,
And a binding lasso.
Your wrathful mouth is open, baring your canine teeth.
You have three eyes; your wrathful hair blazes, flowing upward.
Vermilion is smeared on your forehead.

སྤྱི་བོར་མི་སྐྱོད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱས་བཏབ་བརྟན། །
ཁྲག་འཛག་མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། །
རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །
ཤིང་ལས་བྱོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་མཛེད་པའི། །
དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

chi wor mi kyö gyal pö gye tap ten
drak dzak mi go nga cü do shel chen
rin chen tö kam nga yi u la gyen
shing le chön ne tor ma len dze pey
pel den chak druk pa la chak tsel tö

Akṣobya seals the crown of your head.
Your fifty human-head necklace drips blood.
Jewels and five dry skulls crown you.
Come here from the tree to accept this torma.
Glorious Six-Armed Protector, I offer you praise and homage.

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང༌། །
དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང༌། །
བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །
རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། །
ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །།

sangye ten pa nyen po sung wa dang
kön chok u pang nyen po tö pa dang
dak chak pön lop kor dang che nam gyi
kyen ngen par che tam che shi wa dang
chi dö ngö drup nyur du tsel du söl

Fiercely guard the Buddha’s doctrine;
Fiercely honour the Three Jewels’ exalted state.
Please pacify all misfortunes and obstacles for us –
Master, disciples, and entourage;
Quickly grant the accomplishment we wish.

བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ལ། །
བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
ཉོན་མོངས་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག།

lama gön po yer me la
dak ni kü be kyap su chi
dak sok sem chen tam che gyi
nyön mong ma lü sel war sho

With trust and devotion,
I take refuge in the Lama Protector inseperable.
For myself and others,
Please dispel all our obscuring emotions!

མགོན་པོ་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ལ། །
བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
བར་ཆད་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག།

gön po lama yer me la
dak ni kü be kyab su chi
dak sok sem chen tam che gyi
par che ma lü sel war sho

With trust and devotion,
I take refuge in the Protector Lama inseperable.
For myself and others,
Please dispel all our obstacles without exception! (X3)

དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག།
རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་མ་ལུས་འཛིན་པ་དང་། །
དེ་ཡི་འགལ་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ། །
མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

ge wa di yi tse rab kün tu dak
gyel wey dam chö ma lü dzin pa dang
de yi kel kyen sel shing tün kyen drup
nyur dze gön po yel me drub gyur chik

By the power of these virtues, in all my lives,
May I uphold the excellent Dharma of the Victorious Ones in its entirety,
May all the adverse conditions to realize this be eliminated; may all the favourable conditions be established.
May I become indivisible from the Swift Acting Protector!

49-day memorial – August 1, 2023.
Nyur zema chanted by Mogchok Rinpoche at the end of the Ganden Lha Gya Ma (Lama Tsongkhapa Guru Yoga)