Jul 03

Kalu Rinpoche | Niguma’s “Amulet Mahamudra” (Afternoon session) | Previous Kalu Rinpoche Mahamudra teaching 3

གསལ་སྟོང་སོགས་འདི་ལྟར་རོ་སྙམ་པའི་འཛིན་པ་དང་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་སྒོམ་བྱ་ཅི་ཡང་མེད་པར།

sel tong sok di tar ro nyam pé dzin pa dang yi jé kyi gom ja chi yang mé par
[and without any fixation that thinks “this is like clarity, emptiness” and so on, indeed without any mind-made meditation subject at all,]

ངོ་ཤེས་ཙམ་གྱི་གདངས་དེ་མ་ཡལ་བར།

ngo shé tsam gyi dang dé ma yelwar
[there is just that glow of bare recognition.]

without losing it, so, simply

གསལ་སྟོང་སོགས།

sel tong sok
[“this is like clarity, emptiness”]

གསལ། “sel” means “clarity”, སྟོང་། “tong” means “emptiness”.

So,

གསལ་སྟོང་སོགས་འདི་ལྟར་རོ་སྙམ་པའི་འཛིན་པ།

sel tong sok di tar ro nyam pé dzin pa
[any fixation that thinks “this is like clarity, emptiness”]

Without any attachment, without any ideas of “I need to meditate this, and I need to project that and so on.” Simply noticing it and having that transparency, you know, that radiance.

གདངས་དེ་མ་ཡལ་བར་དྭངས་སང་ངེར་བཞག་ན་སེམས་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་ངོ་བོ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་སྟོང་སང་ངེ་བ་དེ་ཆོས་སྐུ་ཡིན།

dang dé ma yelwar dang sang nger zhak na sem kyi shi luk ngowo gang duang ma drup pa tong sang ngé ba dé chö ku yin
[when you rest in that utter transparency without losing it, that transparent emptiness,]
[the essence of mind’s basic mode of being with no real existence whatsoever, is dharmakaya.]

The Dharmakaya is the emptiness.

དེ་ཡི་མདངས་གང་ཡང་མ་འགགས་པར་རིག་ཙམ་གྱི་གསལ་དྭངས་ལྷང་ངེ་བ་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན།

dé yi dang gang yang ma gak par rik tsam gyi sel dang lhang ngé ba dé trül ku yin
[Its utterly unimpeded radiance is the clear, lucid, awakeness of bare awareness. That is nirmanakaya.]

And then the one that is creating a radiance or strength or I say the, the, you know,

དེ་ཡི་མདངས་གང་ཡང་མ་འགགས་པར་རིག་ཙམ་གྱི་གསལ་དྭངས་ལྷང་ངེ་བ་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན།

The “continuation of knowing”, “continuation of knowing” so that’s another thing I have to explain to you afterwards.

གསལ་རིག
གསལ་རིག་སྟོང་གསུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དབྱེར་མེད་ཟང་ཐལ་ལེ་བ་དེ་ལོངས་སྐུ་ལགས་པས།

sel rik sel rik tong sum zung du juk pé yer mé zang tel lé ba dé long ku lak pé
[Clear, aware and empty – these three inseparably interbeing in total openness is sambhogakaya.]

So number one is having emptiness; second is radiance or I call it the “continuation of knowing.

Continuation of knowing”, you know, like an example in our sensorial world, whatever is pleasure maybe it has a continuation of what, how you started and how you ended; it has some sort of a journey, how you start, where you end, where you start and where you finish. Whether it’s hearing, physical, sensorial or the taste sensorial, smell sensorial, eye sensorial, hearing sensorial, whatever the sensorial may be. But when you have, in the nature of the mind knowing is not equal to the sensorial as we experience it. The nature of the mind’s sense of knowing means simply a “continuation of knowing” without any illusion in between.

གསལ་རིག་སྟོང་གསུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དབྱེར་མེད་ཟང་ཐལ་ལེ་བ་དེ་ལོངས་སྐུ་ལགས་པས།

And then the nirvana is the emptiness and the transparency. Emptiness and the transparency and the continuation of knowing, all experiencing three together.

ལོངས་སྐུ་ལགས་པས།
སེམས་འདི་གནས་ན་ཡང་སྐུ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན།

sem di né na yang ku sum gyi rang zhin
[Therefore when this mind is still, it is the nature of the three kayas.]

ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་རྟོག་པ་ཅི་ཤར་ཡང་ངོ་བོ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་ཤིང་མདངས་མ་འགགས་བཞིན་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུའི་བསམ་པའི་དྲན་རྟོག་སྣ་ཚོགས་ཧྲིག་གེར་འཆར་བ་དེ་སྤྲུལ་སྐུ།

tsok druk gi nangwa tok pa chi shar yang ngowo gang duang ma drup shing dang ma gak zhin nam pa di ta bü sam pé dren tok na tsok hrik ger charwa dé trül ku
[Even when any thoughts and appearances of the six groups of consciousness arise, being essentially without any real existence whatsoever, its radiance is unimpeded as form. The dynamic arising of various thoughts that apprehend those forms is nirmanakaya.]

དེ་ཉིད་ཕྱི་ནང་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་སང་ངེ་བ་དེ་ཆོས་སྐུ།

dé nyi chi nang gang duang ma drup pé tong sang ngé ba dé chö ku
[That itself, without any real external or internal existence, is transparent emptiness, the dharmakaya.]

གདོན་ནས་དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་གསལ་དྭངས་ལྷང་ངེ་བ་དེ་ལོངས་སྐུ་ཡིན།

dön né dé nyi yer mé sel dang lhang ngé ba dé long ku yin
[Those two inseparable since forever, clear, lucid, and awake, is sambhogakaya. ]

སེམས་འདི་འགྱུ་ན་ཡང་སྐུ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པས།

sem di gyu na yang ku sum gyi rang zhin lé ma dé pé
[If this mind is moving it is also not beyond the nature of the three kayas.]

སེམས་ཉིད་བཅོས་བསྒྱུར་གཏད་སོ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ངོ་ཤེས་ཙམ་གྱི་སེམས་རིག་སྟོང་ལྷང་ངེ་བ་འདི།

sem nyi chö gyur té so dzin pa tam ché dang drelwé ngo shé tsam gyi sem rik tong lhang ngé ba di
[Mind-as-such, free of all contrivance, manipulation, concern and fixation – this awake, empty, aware mind of bare recognition –]

ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མའམ། ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ།

da té shé pa ké chik mam ta mel shé pa zhé kyang ja
[ is called the mind of newness in the present moment, or ordinary mind.]

འཁྲུལ་པ་དང་མཚན་འཛིན་གྱི་ཤེས་པ་སོགས་ཀ་ནས་དག་ཅིང་།

trül pa dang tsen dzin gyi shé pa sok ka né dak ching
[Being primordially pure of delusion, apprehending attributes, and so on, ]

དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པས་མ་སླད་ཅིང་ཡིད་བྱེད་དང་བྲལ་སྟེ།

dü sum gyi tok pé ma lé ching yi jé dang drel té
[it is not defiled by thoughts of the three times and is free of mental constructs.]

དུས་མེད་ དང་ དུས་བཞིའི་ཆ་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་དེ་ལས་ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པས་ན།

dü mé gam dü zhi cha shé pa ké chik ma dé lé nam yang dawa mé pé na
[Since it never leaves the present moment of apprehending the fourth aspect of time or the timeless, ]

ཀ་དག་བཞི་ཆ་གསུམ་བྲལ་ཞེས་ཀྱང་བྱ།

ka dak zhi cha sum drel zhé kyang ja
[it is called primordial purity free of three aspects out of four.]

So Previous Kalu Rinpoche saying that:

ཕྱི་ནང་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་སྟོང་སང་ངེ་བ་དེ་ཆོས་སྐུ།

chi nang gang duang ma drup pé tong sang ngé ba dé chö ku
[That itself, without any real external or internal existence, is transparent emptiness, the dharmakaya.]

With the experience, you know, the pure experience of emptiness is the dharmakaya. And the pure experience of གསལ་དྭངས། “sel dang” with the clarity and the continuation of knowing, the nirvana.

སེམས་འདི་འགྱུ་ན་ཡང།

sem di gyu na yang
[If this mind is moving …]

And then with the clarity and the continuation of knowing and emptiness all three experiencing together.

སེམས་འདི་འགྱུ་ན་ཡང་སྐུ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པས།

sem di gyu na yang ku sum gyi rang zhin lé ma dé pé
[If this mind is moving it is also not beyond the nature of the three kayas.]

སེམས་ཉིད་བཅོས་བསྒྱུར་གཏད་སོ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ངོ་ཤེས་ཙམ་གྱི་སེམས་རིག་སྟོང་ལྷང་ངེ་བ་འདི།

sem nyi chö gyur té so dzin pa tam ché dang drelwé ngo shé tsam gyi sem rik tong lhang ngé ba di
[Mind-as-such, free of all contrivance, manipulation, concern and fixation – this awake, empty, aware mind of bare recognition –]

ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མའམ། ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ།

da té shé pa ké chik mam ta mel shé pa zhé kyang ja
[ is called the mind of newness in the present moment, or ordinary mind.]

So Previous Kalu Rinpoche he says that, the name, you know, it has a different name; so the first name is ཐ་མལ་ཤེས་པ། “ta mel shé pa” ཐ་མལ་ཤེས་པ། “ta mel shé pa” it means “the Ordinary mind” because we try so hard to be not ordinary. So “Ordinary mind” that’s the name. Or you can call it, you can call it the རྫོགས་པ་ཆེན་པོ། “dzok pa chen po” or you can call it the དབུ་མ་ཆེན་པོ། “wu ma chen po”, you can call it “the Bodhicitta”. You can also call it “the Mahamudra”.

དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པས་མ་སླད་ཅིང་ཡིད་བྱེད་དང་བྲལ་སྟེ།

dü sum gyi tok pé ma lé ching yi jé dang drel té
[it is not defiled by thoughts of the three times and is free of mental constructs.]

དུས་མེད་དང་དུས་བཞིའི་ཆ་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་དེ་ལས་ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པས་ན།

dü mé gam dü zhi cha shé pa ké chik ma dé lé nam yang dawa mé pé na
[Since it never leaves the present moment of apprehending the fourth aspect of time or the timeless, ]

ཀ་དག་བཞི་ཆ་གསུམ་བྲལ་ཞེས་ཀྱང་བྱ།

ka dak zhi chagsum drel zhé kyang ja
[it is called primordial purity free of three aspects out of four.]

འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་རྫོགས་པས་ན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ།

khor dé kyi chö tam ché sem la dzok pé na dzok pa chen po
[All phenomena of samsara and nirvana are in mind, the great Completion.]

ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་སོགས་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་ཤིང་དབུས་དྲངས་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དབུ་མ་ཆེན་པོ།

yö mé yin min sok ta tam ché lé dé shing wü drang po ta bu yin na wu ma chen po
[Since it is straight down the center, beyond all extremes such as existence, non-existence, both or neither, it is the Great Middle Way.]

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་གམ་སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་རིན་པོ་ཆེ།

chö tam ché kyi sok gam nying po ta bu yin pé na dön dam jang chup sem rin po ché
[Since it is like the life-force or heart it is the Precious Absolute Awakening Heart.]

སྟོང་གསལ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལས་འདའ་བ་མེད་པས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ།

tong sel rik pé yé shé dé lé dawa mé pé na chak gya chen po té
[The primordial wisdom which is not beyond emptiness, clarity and awareness is the mahamudra.]*
*The English translation was not in the original English text. The translation was made recently as part of the transcription of this teaching.

ཐོག་མར་ངོ་སྤྲོད་བྱ།

tok mar ngo trö ja
[In the beginning, it is that which is revealed. …]

So he said very clearly again: first, you must get a recognition of the nature of the mind, then you must maintain it, the, what you have recognize it, then you must have a, have a realization of that.

བརྟན་པ་ཐོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་ལགས་ཤིང་།

ten pa top jé dré bu lak shing
[… and stabilized as the fruition. ]

སྔོན་བྱོན་གྱི་སྐྱེ་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱང་། ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སྐུ་གསུམ་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོ་འདི་ཁོ་ན་སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞིར་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱངས་པས་ཚེ་གཅིག་གི་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་སར་གཤེགས་པ་ལགས་་་་་

ngön jön gyi kyé bu dam pa nam kyang da té shé pa ku sum yé dzok chen po di kho na chö lam nam zhir chuwö gyün zhin kyang pé tsé chik gi zunjuk chen pö gyel sar sek pa lak
[Thus it is that all great beings of the past, by maintaining river-like continuity in all activities of just this eternal great completion of the three kayas in the mind of nowness, have come to the domain of the great union in a single lifetime.]

དེ་ལྟར་གྱི་ཉམས་ལེན་དེ་ངོ་འཕྲོད་ན།

dé tar gyi nyam len dé ngo trö na
[Therefore, when this kind of practice is revealed,]

 

བླ་མ་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་རྟེན་ནས་རང་གི་མྱོང་བ་དང་སྦྱར་བའི་ཞལ་གདམས་གནད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྐལ་སྡན་བགྲོད་པས་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

QUINTESSENTIAL DROP: A GOOD PATH TRAVELED BY THE FORTUNATE.
Spiritual Advice Based on the Kindness of My Genuine Guru in Conjunction With My Own Experience.
Previous Kalu Rinpoche

Niguma’s “Amulet Mahamudra” by Kalu Rinpoche (afternoon session – 1h 02′ 30”)
Kagyu Sukha Chöling – Friday March 11, 2022